آیا سود فرابورس عدالت تا پایان پاییز به تعویق افتاده است؟