همگی مراکزی که تولید همین گونه سود های سوز آور را انجام می دهند در شهر های متفاوت میهن تولیدات از گزاره خوزستان تولیدات خود را انجام می دهند و نیاز های صنعتی بازار را برآورده می نمایند. کاستیک سودا یا به عبارتی سود پرک به استدلال خصوصیت هایی که دارد در صنعت های متعدد بسیاری کاربرد دارااست . روش دیگر همین میباشد که کلسیم هیدروکسید یا به عبارتی سودا اش دارای سدیم کربنات واکنش می دهد و به سود پرک تبدیل می شود. این ادغام بر پایه یک فلز جامد که به عبارتی سدیم است، تهیه و تنظیم سود پرک پگاه میشود. در بخش اعظمی از فرآیندها، چوب اساسی یک محلول حاوی سولفید سدیم و سود پرک مورد سود پرک 98 بازخورد قرار میگیرد. برای غیرفعال نمودن بعضی از ارگانیسم های گزینه نظر، روزگار 48 ساعته واجب است، ولی اکثری از آن‌ها در سطح pH ذیل غیرفعال می شوند. از این ماده در فرآیندهایی چون خمیرسازی، سفید نمودن خمیر کاغذ، تصفیه آب مصرفی و از دربین بردن جوهر از روی کاغذهای بازیافتی به کارگیری میشود. این طبیعی است. هیچ وقت از شیکر یا ترکیب کن به جهت هم زد آن استعمال نکنید. کارایی سود پرک به موارد بالا محدود نمی شود و در صنعت های خوراکی هم به کارگیری می شود و در ایجاد محصولات لبنی و نوشابه ها کاربرد دارد. سلول دیافراگم که معمولاً از آزبست تولید می شود، جریان آب نمک را از آند به کاتد اجازه می دهد اما فضاهای کلر و گاز هیدروژن را از نیز قطع می کند. در سلول جیوه، سدیم به رخ یون آمالگام سدیم جیوه و کلرید به عنوان کلر تخلیه می شود. کلر تشکیل شده در آندها از نحوه آب نمک به یک فضای تشکیل شده توسط پوشش سلول افزایش می یابد. هیدروکسید سدیم حساس سرعت دوچندان بالا سیلیکون و اکسید آلومینیوم موجود در سنگ های معدنی بوکسیت را حذف نموده و به همین برهان کیفیت را ارتقاء می دهد. آمالگام به یک محفظه کاملا جداگانه منتقل می شود و در آنجا دارای آب واکنش می دهد و محلول هیدروکسید سدیم و گاز هیدروژن تولید می کند. حساس تخلیه یونهای هیدروژن، یونهای هیدروکسید در محیط کاتد اهمیت یونهای سدیم محلول تجمع یافته و هیدروکسید سدیم (سود) ساخت میکنند.

ایندکسر