افغان ها نزدیک به 300 میلیارد تومان در بورس ایران سرمایه گذاری کرده اند