سهامداران پرسپولیس برای بازگشایی مجدد نماد باید تا نیمه شب صبر کنند