شرکت ها از سود سهام سرمایه می سازند، مالیات آنها صفر خواهد شد