رحیم نقش اولیه این فیلم که به خاطر بدهی مالی در زندان است، دو روز مرخصی می‌گیرد تا طلبکارش را متقاعد کند و رضایت او را برای آزادی بگیرد، اما در همین دو روز اتفاقاتی میافتد که همهچیز به نیز میریزد و زندگی بی آلایش رحیم و اطرافیانش را تحتالشعاع قرار میدهد. فیلم پهلوان دارای مدت زمانه دو ساعت و هفت دقیقه، درباره شخصیتی به اسم احمد هست که به برهان عدم توان در پرداخت بدهیاش در زندان به سر میبرد ولی طی دو روز مرخصی در تلاش می باشد گلایه مند خود را اهمیت پرداخت چکیده از بدهی متقاعد به پس گرفتن گلایه خویش کند، اما اتفاقات آن مدل که برنامهریزی شده پیش نمیرود. فیلمنامه فرهادی بیننده را باطن قصه فیلم قهرمان فرو میبرد تا تماشاگر لحظه به لحظه فیلم را تعقیب نماید و مشتاق تماشای ادامه آن گردد. از سوی دیگر مربی گفتاردرمانی فرزند این مرد کیفی حاوی چند سکه طلا پیدا میکند و به او توصیه می‌دهد تا اهمیت فروختن همین سکهها بدهیاش را تسویه کند. دوست دختر او یک کیف دستی در خیابان پیدا کرده می باشد که حاوی سکه های طلاست: اگر می توانستند آن ها را به یک دلال طلا بفروشند، شاید به ترازو کافی پول جمعآوری نشود تا طلبکارش را متقاعد نماید که بدهی را اصغر فرهادی دلیر قبلی دانلود ببخشد؟ نگاهی به کارنامه او نشان میدهد او به شخصیتهای فرعی فیلمهایش نیز به اندازه شخصیتهای حساس توجه دارد و گاه یک شخصیت حاشیهای و حتی غیرمهم کلِ فرایند حیاتی داستانِ فیلم را بر هم می زند یا تعیین میکند. اما نمی توان توان این تعلیق ها را به ترازو تعلیق های فیلم های پیشین دانست. به ویژه گزینش شهر شیراز اگر‌چه مرکززدایی صحت دارد البته کارکرد معکوس، در هویت فرهنگی آن داشته و با حذف گویش ساکن کاراکترها، تفاوتی اهمیت لبه جنوب تهران ندارد. روایت فیلم دلاور درباره مردی مطلقه میباشد که به عامل بدهی مالی به یک نزولخوار روزگارش را در زندان سپری میکند. همین کار رحیم، توجه تلویزیون و رسانههای مجازی را جلب می‌نماید و مردم به رحیم لقب پهلوان را میدهند.

ایندکسر