ازآلیاژهای آلومینیم،به خاطرسبکی وزن وانتقال بهترگرما درساختن پیستونها استفاده میشود.اما درگرمای مساوی اساسی پیستون چدنی مشابه دوبرابرمنبسط میشوند.بنابراین پیش بینی هایی درساختمان پیستونهای آلومینیمی به فعالیت می آیدتاازانبساط بیش ازاندازه آن خودداری شود. علت اصلی بوجود داخل شدن این خلل ؛ گرم شدن پرسرعت و بیش از ترازو ، تزریق سوخت رقیق و یا این که داغ بودن بیش از اندازه مدل شمع ها است. به طور کلی ، ترازو پیستون کلیدی طراحی موتور محدود می شود ، البته پیستون اهمیت ساخت یک مهر و موم مقاوم در برابر گاز اصلی دیوار سیلندر ، نقش مهمی در نگهداری فشار بالای گاز دارد. آنگاه به مراد باز‌نگری درستی فعالیت انجام شده ، نتیجه های به دست آمده از حل المان محدود دارای نتایج ازمایشگاهی مقالات و پژوهشهای گذشته مقایسه شده اند. در صورتی که خودور شما دچار قفل حلقه پیستون شود، رینگ بضاعت و توان جمع کردن روغن از جداره سیلندر را از دست می دهد و روغن باقی ما‌نده بر بر روی جداره سیلندر می سوزد و به رخ بخار از درب روغن بیرون می شود. دو گونه رینگ استعمال می شود: حلقه های فوقانی اصلی شکل های محکم هستند و آب بندی گاز را آماده می کنند. در شکل جدا شدن این خنك كاري پیستون بر اثر حرارت حاصل از احتراق منبسط شده و اساسی مرحله داخلي بوش تماس پیدا مي كند. همین نوع پیستون در موتورهای دیزلی خودرو فراوان گزینه به کار گیری قرار می گیرد. رینگ کنترل روغن معمولاً از دو حلقه تراش میل کروم نازک ساخته می شود که فاصله ای در بین آن ها قرار داده شده می باشد تا روغن خارج شود. از همه پین ها می بایست از حرکت پهلو جلوگیری شود و از انتهای پین در حفر دیواره سیلندر ، به طور معمول به وسیله گردنه ها پرهیز شود. پیستون های موتور وسیله نقلیه می بایست باطن هر سیلندر عایق بندی شوند تا پروسه احتراق کارامد باشد. همچنین درصورتیکه تسمه تایم پاره شود و زمانه بندی سوپاپ به هم بخورد، این شیارها، مانع از زخم به پیستون و سوپاپ می شوند. آب بندی گاز دارای به کارگیری از رینگ های پیستون حاصل می شود. همین تعداد رینگ های نازک آهنی هست که به راحتی در پایین شیارهای پیستون ، صحیح زیر تاج قرار گرفته است. حلقه ها در یک نقطه از لبه تقسیم می شوند ، به آن‌ها اذن می دهد تا اهمیت فشار سبک در در مقابل ، استوانه را فشار دهند. آن قسمت از میل لنگ که در همین یاتاقان ها قرار گرفته است سطح ها میل لنگ نامیده می شود.خارج از محور همین سطوح، سطوح دیگری وجود دارااست که به سر تبارک مدل های پیستون مربوط هستند، سطح ها اخیر را لنگی های میل لنگ گویند در میل لنگ غالبا فی مابین هر دو مرحله یک لنگی وجود پیستون 4g63 دارد.

ایندکسر