هر کد صرافی می تواند یک خودرو در صرافی خریداری کند