پس از وعده های فراوان نماد پرسپولیس فردا بازگشایی می شود